ترجمه کتبی

حوزه كاربرد ترجمه شفاهی بسیار محدود است و بیشتر در محافل سیاسی، مصاحبه‌ها و گفتگوهای دولتی مورد استفاده‌ ‌قرار می‌گیرد. زمینه‌های مورد ترجمه نیز به چند زمینه سیاسی، اقتصادی، نظامی و جز آن محدود می‌شود، اما در ترجمه‌ی مكتوب چنین نیست. محدودیتی برای ترجمه مكتوب نمی‌توان قائل شد. تصور اینکه ترجمه کار ساده‌ای است و با یک فرهنگ لغت معمولی انجام می‌شود، تصوری است که از ناآگاهی از این فرایند پیچیده ایجاد می‌شود. ترجمه فرآیندی است که نیازمند هوشیاری کامل و آگاهی تمام و کمال از جنبه‌های مختلف چند زبان دارد. پيدا كردن لغات در ديكشنری تنها يكی از مراحل ترجمه است؛ ولی همان هم بسيار مهم است. اينكه در فرهنگ لغت اولين معنی را برای كلمه‌ای پيدا كنيد و در متن استفاده كنيد، همان اتفاقی است كه برای بسياری می‌افتد. در هيچ زبانی دو کلمه هم معنی کامل پيدا نمی‌شود. اين بدين معناست که ممکن است کلمات معنای مشابه داشته باشند. اما کاربرد آنها در جملات متفاوت است و نمی‌توان اين کلمات را به جای يکديگر استفاده کرد. مترجم بايد اين آگاهی و دانش را داشته‌باشد تا هميشه بهترين و مناسبترين کلمه را برای ترجمه خود استفاده کند تا نزديکترين معنی و کاربرد را به واژه اصلی داشته باشد. دارالترجمه