نسبت تیتر و توضیح در عکس

عکس های مستند با توضیح و شرح عکس ها همراه هستند که به سبک و کارش مربوط اند. در واقع، نسبت توضیح عکس ها با خود عکس ها، به روش عکاس مربوط می شود. و آن نسبت این دو را محکم تر و روان تر می بندد، نافذتر می شود. انتخاب موضوع، پیش از برقراری نسبتی، از حساسیت عکاس خبر می دهد، و این که چقدر و چگونه به موضوع تازه یا متفاوت نزدیک می شود. هر موضوع تازه و غیرتکراری، هزینه و دشواری هایی دارد؛ یکی از هزینه های این کار، برقرار کردن نسبت درست و روان بین عکس و توضیح است. توضیح به چیدمان عکس ها تأثیر می گذارد، و برعکس، چیدمان عکس ها توضیح خودش را می طلبد. یعنی، اگر اولویت ما چیدمان عکس ها باشد، توضیح پس از آن می آید که روشن گری کند. و اگر توضیح پیش از انتخاب موضوع بوده و با اطلاع قبلی به عکاسی رفتیم، براساس توضیح آماده، چیدان عکس ها انجام می گیرد. برخی خبرگزاری ها همواره با توضیحات آماده یا پیش زمینه ی قبلی با عکس ها برخورد می کنند، به ویژه که، اگر در چیدمان درست عکس ها ناتوان باشی یا، در توضیح آن کوتاهی بکنی. در این صورت، عکس ها با قالبی تکراری منتشر می شود که تازگی آن از بین می رود.آتلیه عکاسی
منبع: افتابیر