بخشهای مختلف طرح توجیهی

بطور معمول يک گزارش توجيهي از بخش هاي مختلف زير تشکيل يافته است :
بخش اول - مطالعات بازار: معادل واژه انگليسي Market Study بوده که جنبه هاي مختلف بازار محصولات و يا خدمات پيش بيني شده براي طرح از جمله عرضه، تقاضا، مصرف، بازار هدف و ساير موارد را مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهد.
بخش دوم - توجيه پذيري فني: معادل واژه انگليسي Technical Feasibility مي باشد که در اين بخش ابعاد مختلف فني طرح از جمله دانش فني مورد استفاده، ظرفيت، محل اجرا، ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز و ساختار اجرائي آن را مورد مطالعه قرار مي دهد.
بخش سوم - تجزيه و تحليل مالي: معادل واژه انگليسي Financial Analysis مي باشد که در آن شاخص هاي مختلف مالي و سودآوري طرح با استفاده از اطلاعات بخش هاي قبلي گزارش و براساس اصول و استانداردهاي اقتصاد مهندسي بدست آمده و مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد و براساس آن شاخص ها در خصوص اجرا و يا عدم اجراي طرح تصميم گيري مي شود.

نخستين مرحله از فرايند بررسي توجيه پذيري هر طرحي مربوط به مطالعات بازار آن مي باشد. هر طرحي با توجه به ماهيت آن داراي محصولات يا خدمات (که در حالت کلي محصول ناميده مي شود) گوناگوني مي باشد که هدف از اجراي آن طرح، ارائه محصول به بازار مصرف است. براين اساس پس از شناسايي بازارهاي مصرف محصول و تعيين بازار هدف مورد نظر بايستي به بررسي همه جانبه اين بازار اهتمام ورزيد. مهم ترين مواردي که در مطالعات بازار طرح توجیهی ارائه مي گردد شامل تعيين آمار مربوط به ميزان توليد، واردات، صادرات و مصرف محصول مورد نظر در طي سالهاي مختلف در کشور و همچنين پيش بيني اين موارد در طي سالهاي آتي مي باشد.

پيش بيني تقاضا به عنوان يکي از مهمترين ارکان مطالعه بازار مي باشد. بطوريکه با استناد به پيش بيني هاي انجام شده تحليل وضعيت آينده صنعت مورد بررسي صورت مي پذيرد. روش هاي مختلفي براي پيش بيني تقاضا در سالهاي آتي وجود دارد که انتخاب روش مورد نظر متأثر از دو عامل زير مي باشد.

1. نوع محصول به لحاظ مصرفي، واسطه اي، سرمايه اي بودن
2. آمار و اطلاعات در دسترس