تفاوت کارت دیزا برای دستگاه سانترال

تفاوت کارت ديزا براي دستگاه سانترال کم ظرفيت و سانترال پرظرفيت
کارت ديزا کارتي است که بر روي دستگاه سانترال نصب شده و سيستم گويا براي مجموعه فراهم مي کند.پيش فرض سانترال کم ظرفيت يک کانال ديزا مي باشد که در صورت نياز مي توان کارت ديزاي ديگري در دستگاه سانترال نصب کرد.دستگاه سانترال کم ظرفيت براي مجموعه هايي که ترافيک تماس بالا دارند مناسب نيست.در عوض سانترال پرظرفيت به طور پيش فرض داراي دو کارت ديزا مي باشد.به علاوه اين که امکان ارتقاء سيستم ديزا در سانترال پرظرفيت تا 12 تماس در لحظه وجود دارد 

تعيين تايمر در دستگاه سانترال
در دستگاه سانترال اين امکان وجود دارد که مدت زمان تماس هريک از داخلي ها داراي زمان مشخصي باشد.اين ويژگي سيستم سانترال باعث مي شود که داخلي هاي مورد نظر نتوانند بيش از زمان تعيين شده ،زمان مکالمه داشته باشند.براي فعال کردن اين ويژگي سانترال،بايد وارد سيستم برنامه ريزي سانترال شده و زمان مورد نظر را تعيين کرد.اين زمان توسط تايمر دستگاه سانترال کنترل مي شود. نصب سانترال