مهم ترين کمک موسسه تشريفات عروسی چيست

خدمات مجالس جانبی که موسسات تشریفات مجالس به عروس و دامادهای خود میدهند نیز از اهمیت به زیادی برخوردار است به نحوی که یک تشریفات عروسی خوب میتواند بامعرفی شرکت هایی که در زمینه

های مختلف عروسی فعالیت دارند مانند فیلم برداری وعکاسی،موزیک،سفره عقد،دسته گل وماشین عروس،لباس عروس و داماد و … سهم به سزایی در سهولت انتخاب و هزینه تمام شده برگزاری مراسم دارد.

مواردي که بايد در قرار داد با موسسه تشریفات عروسی ذکر شود
تعداد مراسم مواردی که باید در قرار داد با برگزارکننده قید شود
نحوه دریافت هزینه برگزاری جشن( بیعانه، اقساط یا ساعتی)
تعداد جلسات برگزار کننده و خدمات دهندگان با شما
اشاره به نام خدمات دهنده و توضیح خدمات مورد نظر
هزینه کلی برگزاری جشن توسط این موسسه
تاریخ برگزاری جشن
اطلاعات هویتی و نحوه تماس با شما
امضای شما و مدیر موسسه برگزار کننده مراسم
شرایط تغییر موارد قرارداد و در صورت لزوم عقد قراردادی جدید
شرایط فسخ قرارداد برای هر دو طرفهای انجام شده