آشنايي با انواع طرح هاي توجيهي

يک طرح توجیهی، همان طور که از نامش پيداست، براي توجيه نمودن سرمايه گذار (اعم از بانک، سازمان، شرکت و يا شخص) تنظيم مي شود و هرچه دقيق تر نوشته شود؛ سرمايه گذار، راحت تر مي تواند تصميم بگيرد که آيا اين طرح مي تواند خواسته هاي او را برآورده کند يا خير؟
در تنظيم يک طرح توجيهي بايد سعي نمود واقعيت ها را بيان کرد و تمامي داده ها با منبع و مرجع معتبر ارايه گردد و همچنين تا حد امکان، از فرضيات نادرست دوري جست.
طرح توجيهي قابل عرضه توسط گروه بهبود صنعت در دو قالب ارايه مي گردد:

1- طرح ايجاد
«طرح ايجاد» به طرحي گفته مي شود که براي يک واحد توليدي که هنوز راه اندازي نشده، نگاشته مي شود. در تنظيم اين نوع طرح از اصطلاحات «موجود» و «مورد نياز» استفاده مي شود.

2- طرح توسعه
«طرح توسعه» به طرحي گفته مي شود که براي يک واحد توليدي داراي پروانه بهره برداري، نگاشته مي شود. اين طرح براي توسعه يک واحد توليدي، اعم از افزايش ظرفيت يا افزودن خط توليد جديد، مي تواند کاربرد داشته باشد.
طرح هاي توسعه معمولاً در پرداخت وام در اولويت قرار دارند. دليل آن مي تواند وجود توانايي براي بازپرداخت وام باشد. در اين نوع طرح ها از اصطلاحات «موجود» و «پس از توسعه» استفاده مي گردد