مراحل تدوين طرح توجيهي

مراحل تنظيم طرح توجیهی به 22 بخش مجزا به شرح زير خواهد بود :

1- مقدمه (چه مواردي در مقدمه مي آيد)
2- خلاصه ي بررسي هاي اوليه (موقعيت يابي طرح)
3- مشخصات مجري طرح
4- مشخصات طرح
5- مشخصات مجوزهاي قانوني اخذ شده
6- خلاصه برآورد مالي طرح
7- برآورد سرمايه ي ثابت
8- برآورد هزينه­ي نگهداري و تعميرات طرح
9- برآورد هزينه­ي استهلاک طرح
10- برآورد سرمايه ي در گردش طرح
11- برآورد هزينه هاي پيش بيني نشده ي توليد
12- مشخصات محصول، فرآيند و روش توليد محصول
13- برآورد هزينه­هاي سرمايه گذاري کل طرح
14- نحوه ي سرمايه گذاري
15- هزينه ي تسهيلات مالي
16- پيش بيني مالي طرح پس از شروع بهره برداري
17- قيمت تمام شده ي محصول
18- برآورد سود و زيان ساليانه ي طرح
19- محاسبه ي نقطه ي سر به سر (در 100 درصد راندمان)
20- محاسبه ي ساير نسبت هاي مالي
21- برنامه ي زمانبندي اجراي طرح
22- تجزيه و تحليل طرح