کابل و کابل کشی سانترال

کابل تلفن "کابل زوجي " سانترال
اين گونه کابل ها از ? زوج شروع مي شوند که براي ارتباطات مخابراتي از آنها استفاده مي شود اين کابل ها داراي ? رنگ اصلي و? رنگ فرعي مي باشند که در کابل هي که تعداد زوج آنها زياد هر ?? زوج در يک گروه با نوار رنگي که دور آنها پيچده شده است دسته بندي مي شوند.
رنگ هاي اصلي عبارتند از : ?- سفيد ?- قرمز ?- مشکي ?- بنفش ?- زرد
و رنگ هاي فرعي ?- آبي ?- نارنجي ?- سبز ?- قهوه اي ?- طوسي هستند
که نحوه قرار گيري بدين شکل مي باشد
(سفيد،آبي) (سفيد،نارنجي) (سفيد،سبز) (سفيد،قهوه اي) (سفيد،طوسي) (قرمز،آبي) (قرمز،نارنجي) (قرمز،سبز) (قرمز،قهوه اي) (قرمز،طوسي)و الي آخر
نکته زوجهاي جفت شده به دورهم پيچيده شده اند و درعمليات کابل کشي بايد مراقب بود که زوج ها از جدا نشوند. نصب سانترال
کابل کشي خطوط داخلي سانترال
بطور کلي خطوط داخلي سانترال به سه دسته تقسيم مي شوند
?) ديجيتال
?) آنالوگ
?) هابريد
کابل کشي جهت خطوط ديجيتال بايد ? زوجي باشد يعني جهت راه اندازي هر خط ديجيتال ? سيم لازم است معمولاًبراي راه اندازي خطوط داخلي دستگاه سانترال از خطوط ديجيتال استفاده مي شود.
خطوط آنالوگ داراي ? سيم مي باشند که در سوراخ هاي وسط سوکت تلفن مي باشند که از خطوط آنالوگ براي راه اندازي فکس وتلفن هاي معمولي استفاده مي شود.
خطوط هايبريد داراي ? سيم مي باشند که در سوراخ هاي کناري سوکت تلفن قرار مي گيرند براي استفاده از اين گونه خطوط تلفن هاي هايبريد نياز است.